Select Lyric
[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]
[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

陳明韶 看見一朵野薑花 歌词

每當我看見一朵野薑花 心湖就浮現一片喜悅
有什麼好比這份喜悅 那總像是回憶三月 他牽著我
每當我摘下一朵野薑花 心湖就浮現一片情悵
有什麼好比這份情悵 那總像是回憶五月 他離開我
三月往事 五月回憶 教我如何忘了他 忘了他


© Love2Pak - All rights are reserved
Privacy Policy    Terms of Use    A