Select Lyric
[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]
[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

合輯 飛花曲 (粵語) 歌词

風潚潚,落絮飛花,
念往事如夢,含淚對落花,
花飛去,芳菲滿地,
心裏底悲哀,願隨花絮,付晚風吹去。

萬語千言,未訴已聲啞,
莫說舊情舊怨,付向落花,
低聲嘆,惜花已墜,
只覺得淒酸,問句是誰,
令我失伴侣。

低聲嘆,惜花已墜,
只覺得淒酸,問句是誰,
令我失伴侣。


© Love2Pak - All rights are reserved
Privacy Policy    Terms of Use    A