Select Lyric
[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]
[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

Beyond 歲月無聲 歌词

千杯酒已喝下去都不醉 何況秋風秋雨
幾多不對說在你口裡 但也不感觸一句
淚眼已吹乾 無力再回望

山不再崎嶇 但背影伴你疲累相對
沙不怕風吹 在某天定會凝聚
若我可再留下來

迫不得已唱下去的歌裡 還有多少心碎
可否不要往後再倒退 讓我不唏噓一句

白髮已滄桑 無夢再期望


© Love2Pak - All rights are reserved
Privacy Policy    Terms of Use    A