Select Lyric
[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]
[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

方怡萍 有緣無份 歌词

看到伊牽你的手 我的心肝結成球
你會選擇離開阮 甘講伊比阮卡溫柔
手捧一杯傷心酒 我剎失神失了魂
你會選擇來分手 因為你已經不愛阮

啊~你留乎我 過去咱的溫存 斷去的情份 遺憾的命運
咱的愛為何 無結論

啊~你留乎我 愛過了後的傷痕 悲傷無人問 鬱卒心頭悶
咱的結局 有緣無份


© Love2Pak - All rights are reserved
Privacy Policy    Terms of Use    A