Select Lyric
[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]
[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

กระดังงา สาวภูธร LYRICS
เจอะเจอคนบ้านไกล

ถูกใจคนหลงทาง

พูดจาก็น่าฟัง

เบื่อกรุงมาหรือไร

ถ้าอยากเจอไม้งามกลางป่า

ก็ถูกทางแล้ว

สาวภูธรไม่หลอกใคร

รักแล้วไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนใจ

ลองคบกันดูก็ได้ไม่คิดตังค์

ฉันเลี้ยงดูง่ายพูดก็น้อย

กินหอยกินปลาผักริมทาง

ชีวิตพอเพียงแบบนี้สองคน

ตกลงไหมหนุ่มกรุงมาเที่ยวดอย

อยากคอยจะเทคแคร์

สบตาก็รู้แน่

ว่าเธอก็สนใจ

ถ้าอยากเจอไม้งามกลางป่า

ก็ถูกทางแล้ว

สาวภูธรไม่หลอกใคร

รักแล้วไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนใจ

ลองคบกันดูก็ได้ไม่คิดตังค์

ฉันเลี้ยงดูง่ายพูดก็น้อย

กินหอยกินปลาผักริมทาง

ชีวิตพอเพียงแบบนี้สองคน

ตกลงไหมถ้าอยากเจอไม้งามกลางป่า

ก็ถูกทางแล้ว

สาวภูธรไม่หลอกใคร

รักแล้วไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนใจ

ลองคบกันดูก็ได้ไม่คิดตังค์

ฉันเลี้ยงดูง่ายพูดก็น้อย

กินหอยกินปลาผักริมทาง

ชีวิตพอเพียงแบบนี้สองคน

ตกลงไหมลองคบกันดูก็ได้ไม่คิดตังค์

ฉันเลี้ยงดูง่ายพูดก็น้อย

กินหอยกินปลาผักริมทาง

ชีวิตพอเพียงแบบนี้สองคน

ตกลงไหม...ตกลงไหม


© Love2Pak - All rights are reserved
Privacy Policy    Terms of Use    A