Select Lyric
[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]
[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

張偉文 小小羊兒要回家 歌词

紅紅的太陽下山啦 依呀嗨 呀嗨
成群的羊兒回家啦 依呀嗨 呀嗨
小小羊兒跟著媽 有白有黑也有花
你們可曾吃飽啊 天色已暗啦
星星也亮啦 小小羊兒跟著媽
不要怕不要怕 我把燈火點著啦
呀嗨 呀嗨 呀嗨


© Love2Pak - All rights are reserved
Privacy Policy    Terms of Use    A