Select Lyric
[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]
[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]

金銘 小蜜蜂 歌词

有一個小蜜蜂 飛到西又飛到東
嗡嗡嗡嗡 嗡嗡嗡嗡 不怕雨也不怕風

自立自強有信心 刻苦耐勞勤作工
萬里尋親不怕難 消滅敵人最英勇 最英勇
啦啦啦啦

有一個小蜜蜂 飛到西又飛到東
嗡嗡嗡嗡 嗡嗡嗡 有恆一定會成功


© Love2Pak - All rights are reserved
Privacy Policy    Terms of Use    A